Персональные страницы преподавателей БТЭУ

Перейти к страницам

Федорцова Екатерина Григорьевна

ПАСАДА: загадчык кафедры замежных моў

ВУЧОНАЯ СТУПЕНЬ, ЗВАННЕ: кандыдат філалагічных навук, дацэнт

1995 г. –  закончыла з адзнакай Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя  Ф.Скарыны па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура”.

 2001 г. – закончыла аспірантуру пры ГДУ імя Ф.Скарыны (дзённую форму навучання) па спецыяльнасці “Беларуская мова”.

 2002 г. – абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме “Фанетыка-акцэнталагічны аспект вывучэння беларускіх народных гаворак” і атрымала вучоную ступень кандыдата філалагічных навук.

 2009 г. – прысвоена вучонае званне дацэнта.

Навуковыя інтарэсы:

 1. Беларуская і руская філалогія: моўная інтэрферэнцыя, сучасная беларуская арфаграфія;
 2. інавацыйныя педагагічныя тэхналогіі ў выкладанні беларускай і рускай моў.

Профиль в Google Академия

Прымала ўдзел у шэрагу навукова-даследчых тэм УА «Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі».

1  СТУПЕНЬ  АДУКАЦЫІ

 • Беларуская мова (прафесійная лексіка)
 • Беларуская мова (культура маўлення)
 • Русский язык как иностранный

Аўтар пяці вучэбна-метадычных работ: двух практыкумаў, аднаго даведачнага выдання (перакладнога слоўніка тэрмінаў), вучэбнага дапаможніка з грыфам Міністэрства адукацыі РБ і ЭВМК.  03.04.2017 г. атрымана рэгістрацыйнае пасведчанне аб уключэнні ў Дзяржаўны рэгістр інфармацыйнага рэсурсу  “Электронны вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў усіх спецыяльнасцей І ступені атрымання вышэйшай адукацыі”.

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ:

 1. Беларуская і руская мова : практыкум (тэсты) для слухачоў падрыхт. аддз. / аўт.-скл. : Т. П. Валынец, К. Р. Федарцова. – Гомель, 2006. – 36 с.
 2. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : практыкум для студэнтаў спецыяльнасцей 1-25 01 08 “Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт”, 1-25 01 04 “Фінансы і крэдыт” / аўт.-склад. К. Р. Федарцова. – Гомель : установа адукацыі “Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт спажывецкай кааперацыі”, 2007. – 128 с.
 3. Русско-белорусский словарь бухгалтерских и финансовых терминов. Лексический минимум / авт.-сост. Е. Г. Федорцова. – Гомель: учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2011. – 32 с.
 4. 4. Федарцова, К. Р. Беларуская мова. Эканамічная лексіка : вучэб. дапаможнік / К. Р. Федарцова. – Мінск : РІВШ, 2014. – 260 с.

НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ:

Асноўныя палажэнні, вывады і вынікі навуковых дасягненняў надрукаваны ў больш за 50 навуковых работах, з якіх 22 артыкулы ў зборніках навуковых работ і рэцэнзуемых часопісах.

 1. Федарцова, К. Р. Аб акцэнталагічных варыянтах у беларускіх народных гаворках / К. Р. Федарцова // Беларуская лінгвістыка. – Мн., 2001. – Вып. 51. – С. 77–82.
 2. Федарцова, К. Р. Вывучэнне і засваенне літаратурных нормаў ва ўзаемасувязі з дыялектнай мовай: Правапіс прыстаўнога [в] / К. Р. Федарцова // Роднае слова. – Мн., 2001. – № 10. – С. 77–78.
 3. Федорцова, Е. Г. О фонетико-акцентологических вариантах иноязычного происхождения в белорусских говорах и становлении орфоэпических литературных норм / Е. Г. Федорцова // В 38 Вестник Ижевского филиала Российского университета кооперации: Периодический научно-теоретический журнал. – Восьмой международный выпуск. – Ижевск, 2008. – С. 72-77.
 4. Федарцова, К. Р. Да пытання аб акцэнталагічным афармленні дыялектных паланізмаў-назоўнікаў / К. Р. Федарцова // Известия Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2009. – № 3 (54). – Ч. 2. – С. 160–164.
 5. Федарцова, К. Р. Асаблівасці акцэнталагічнага афармлення дыялектных двухскладовых назоўнікаў мужчынскага роду / К. Р. Федарцова // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та імя І. П. Шамякіна. – 2009. – № 3 (24). – С. 130–135.
 6. Федорцова, Е. Г. Фонетическое освоение (система вокализма) галлицизмов в современном белорусском языке / Е. Г. Федорцова // Языковые и культурные контакты : Междунар. периодич. сб. науч. статей. – Саратов, 2010. – Вып. 4. – С. 40–46.
 7. Федорцова, Е. Г. Семинар-дискуссия как один из методов проблемного обучения студентов в вузах негуманитарного профиля / Е. Г. Федорцова // Международные и региональные проблемы развития национальной экономики в современных условиях : сб. науч. статей по материалам Х Междунар. науч.-практ. конф. – Калуга : ИД “Эйдос”, 2011. – С. 478–482.
 8. Федорцова, Е. Г. Акцентологическое оформление грецизмов в белорусских народных говорах / Е. Г. Федорцова // Научное творчество ХХІ века (апрель 2011 г.) : Приложение к журналу “В мире научных открытий” (гуманитарные и общественные науки). – № 4 (16) по материалам IV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Красноярск : НИЦ, 2011.  – С. 199–201.
 9. Федорцова, Е. Г. Об акцентологических особенностях диалектных двухслоговых имен существительных мужского и женского родов / Е. Г. Федорцова // Молодежный сб. науч. ст. “Научные стремления” (2012) / ООО «Лаборатория интеллекта» и Совета молодых ученых Нац. акад. наук Беларуси. – Минск : Белорусская наука, 2012. – Вып. 2. – С. 37–46.
 10. Федарцова, К. Р. Выкарыстанне мультымедыйнай прэзентацыі на занятках па беларускай мове / К. Р. Федарцова // Развитие инновационной экономики: результаты, проблемы, перспективы: сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию основания университета. – Гомель: УО “Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”, 2014. – С. 340 – 342.
 11. Федарцова, К. Р. Са святам, беларусы! Мерапрыемства, прысвечанае дню нараджэння Якуба Коласа / К. Р. Федарцова // Роднае слова. – Мн.,  2016. – № 9. – С. 66–69.     

Рабочий телефон: (0232)40-66-51

E-mail: krfedartsova@mail.ru

Наши сайты

Центр бизнес-образования

Если у вас есть желание реализовать свои идеи, стать частью интересной и динамичной команды, найти новых друзей и партнеров для будущего дела, перенять опыт успешных бизнесменов, получить содействие в трудоустройстве, а также повысить свои знания в области предпринимательства и развить навыки управлении личной эффективностью, тогда добро пожаловать в Центр бизнес-образования!

Белорусский торгово-экономический университет

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации является единственным кооперативным учреждением высшего образования в Беларуси, обеспечивающим подготовку квалифицированных специалистов, как для системы потребительской кооперации, так и для других отраслей национальной экономики

Издательский центр

Подразделение осуществляет полиграфическую деятельность по выпуску печатной продукции, не запрещенной законодательством Республики Беларусь, розничную торговлю канцелярскими товарами и полиграфической продукцией, другими товарами и оптовую торговлю разрешенным перечнем товаров и продукцией собственного производства

Электронная библиотека

Электронная библиотека Белорусского торгово-экономического университета предлагает пользователям в помощь учебному и научному процессу издания, разработанные профессорско-преподавательским составом университета, а также другие материалы.

Образовательный портал

Подразделение осуществляет полиграфическую деятельность по выпуску печатной продукции, не запрещенной законодательством Республики Беларусь, розничную торговлю канцелярскими товарами и полиграфической продукцией, другими товарами и оптовую торговлю разрешенным перечнем товаров и продукцией собственного производства.

Дистанционное образование

Новый способ получения высшего образования в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации с помощью интернет-технологий. Дистанционное обучение - это доступно, комфортно, экономно и современно!