Персональные страницы преподавателей БТЭУ

Перейти к страницам

Федарцова Кацярына Рыгораўна

ПАСАДА: загадчык кафедры замежных моў

ВУЧОНАЯ СТУПЕНЬ, ЗВАННЕ: кандыдат філалагічных навук, дацэнт

1995 г. – закончыла з адзнакай Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура”.

2001 г. – закончыла аспірантуру пры ГДУ імя Ф. Скарыны (дзённую форму навучання) па спецыяльнасці “Беларуская мова”.

2002 г. – абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме “Фанетыка-акцэнталагічны аспект вывучэння беларускіх народных гаворак” і атрымала вучоную ступень кандыдата філалагічных навук.

2009 г. – прысвоена вучонае званне дацэнта.

Павышэнне кваліфікацыі і стажыроўкі:

 1. Асвоіла адукацыйную праграму вучэбных курсаў (трэнінга) па тэматыцы “Размоўная англійская мова” (для пачынаючых) (2011-2012 гг., Гомель, БГЭУ);
 2. Асвоіла адукацыйную праграму навучальных курсаў (трэнінга) па тэматыцы “Тэхналогія распрацоўкі электронных вучэбна-метадычных комплексаў” (17-19.03.2014 г., Гомель, БГЭУ);
 3. Прайшла павышэнне кваліфікацыі па адукацыйнай праграме павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў па тэматыцы “Удасканаленне прафарыентацыйнай  работы ў арганізацыях спажывецкай кааперацыі” (23-27.01.2017 г., Гомель, БГЭУ);
 4. Прайшла стажыроўку у рамках адукацыйна-экскурсійнай праграмы «Сістэма вышэйшай адукацыі Венгрыі і Аўстрыі» (28.04-01.05.2018 г., Вена, Аўстрыя; Будапешт, Венгрыя);
 5. Прайшла павышэнне кваліфікацыі “Кадравы менеджмент у сістэме спажывецкай кааперацыі. Рэалізацыя праграм дадатковай адукацыі дарослых у спажывецкай кааперацыі: стан, праграмы і шляхі ўдасканалення” (07-11.12.2020 г., Гомель, БГЭУ).

Навуковыя інтарэсы:

 1. Беларуская і руская філалогія: моўная інтэрферэнцыя, сучасная беларуская арфаграфія;
 2. Iнавацыйныя педагагічныя тэхналогіі ў выкладанні беларускай і рускай моў.

Профиль в Google Академия

Прымала ўдзел у шэрагу навукова-даследчых тэм УА “Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі”.

Кіраўнік навукова-даследчай тэмы “Арганізацыя адукацыйнага працэсу пры вывучэнні гуманітарных дысцыплін з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій” (з 01.01.2021 г.).

I  СТУПЕНЬ  АДУКАЦЫІ

 • Беларуская мова (прафесійная лексіка);
 • Беларуская мова (культура маўлення);
 • Русский язык как иностранный;
 • Иностранный язык (2-ой) (русский как иностранный).

II  СТУПЕНЬ  АДУКАЦЫІ

 • Иностранный язык (русский как иностранный);
 • Русский язык как иностранный (уровень владения).

Аўтар васьмі вучэбна-метадычных работ: двух практыкумаў, двух даведачных выданняў (перакладных слоўнікаў тэрмінаў), двух вучэбных дапаможнікаў з грыфам Міністэрства адукацыі РБ (друкаваны (2014 г.) і электронны (2020 г.)) і двух ЭВМК.

АСНОЎНЫЯ ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ:

 1. Беларуская і руская мова: практыкум (тэсты) для слухачоў падрыхт. аддз. / аўт.-скл.: Т. П. Валынец, К. Р. Федарцова. – Гомель, 2006. – 36 с.
 2. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: практыкум для студэнтаў спецыяльнасцей 1-25 01 08 “Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт”, 1-25 01 04 “Фінансы і крэдыт” / аўт.-склад. К. Р. Федарцова. – Гомель: установа адукацыі “Беларускі гандлёва-эканамічны універсітэт спажывецкай кааперацыі”, 2007. – 128 с.
 3. Русско-белорусский словарь бухгалтерских и финансовых терминов. Лексический минимум / авт.-сост. Е. Г. Федорцова. – Гомель: учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2011. – 32 с.
 4. Федарцова, К. Р. Беларуская мова. Эканамічная лексіка: вучэб. дапаможнік / К. Р. Федарцова. – Мінск: РІВШ, 2014. – 260 с.
 5. Русско-белорусский словарь экономических терминов. Лексический минимум / авт.-сост. Е. Г. Федорцова. – Гомель: учреждение образования “Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”, 2018. – 36 с.
Асноўныя вучэбна-метадычныя распрацоўкі:
 1. Федарцова, К. Р. – Электронны вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў усіх спецыяльнасцей І ступені атрымання вышэйшай адукацыі (рэгістрацыйнае пасведчанне № 5141711467 ад 03.04.2017 г. аб уключэнні ў Дзяржаўны рэгістр інфармацыйнага рэсурса).
 2. Федорцова, Е. Г., Богомольникова, Н. А., Шевченко, Т. Е. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Русский язык как иностранный (уровень владения)» для реализации содержания образовательных программ высшего образования II ступени для специальности 1-25 80 02 Мировая экономика (на иностранном языке) (регистрационное свидетельство № 5142023108 ад 10.07.2020 г. о включении в Государственный регистр информационного ресурса).
 3. Федарцова, К. Р. Беларуская мова. Эканамічная лексіка: электронны вучэб. дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па эканамічных спецыяльнасцях / К. Р. Федарцова. – Мінск : НІРУП “Інстытут прыкладных праграмных сістэм”, 2020. – Майстар-дыск (3,58 Мб).

Асноўныя палажэнні, вывады і вынікі навуковых дасягненняў надрукаваны ў больш за 60 навуковых работах, з якіх 28 артыкулаў у зборніках навуковых работ і рэцэнзуемых часопісах.

АСНОЎНЫЯ НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ:

 1. Федарцова, К. Р. Аб акцэнталагічных варыянтах у беларускіх народных гаворках / К. Р. Федарцова // Беларуская лінгвістыка. – Мн., 2001. – Вып. 51. – С. 77-82.
 2. Федарцова, К. Р. Вывучэнне і засваенне літаратурных нормаў ва ўзаемасувязі з дыялектнай мовай: Правапіс прыстаўнога [в] / К. Р. Федарцова // Роднае слова. – Мн., 2001. – № 10. – С. 77-78.
 3. Федорцова, Е. Г. О фонетико-акцентологических вариантах иноязычного происхождения в белорусских говорах и становлении орфоэпических литературных норм / Е. Г. Федорцова // В 38 Вестник Ижевского филиала Российского университета кооперации: Периодический научно-теоретический журнал. – Восьмой международный выпуск. – Ижевск, 2008. – С. 72-77.
 4. Федарцова, К. Р. Да пытання аб акцэнталагічным афармленні дыялектных паланізмаў-назоўнікаў / К. Р. Федарцова // Известия Гомел. гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2009. – № 3 (54). – Ч. 2. – С. 160-164.
 5. Федарцова, К. Р. Асаблівасці акцэнталагічнага афармлення дыялектных двухскладовых назоўнікаў мужчынскага роду / К. Р. Федарцова // Весн. Мазыр. дзярж. пед. ун-та імя І. П. Шамякіна. – 2009. – № 3 (24). – С. 130-135.
 6. Федорцова, Е. Г. Фонетическое освоение (система вокализма) галлицизмов в современном белорусском языке / Е. Г. Федорцова // Языковые и культурные контакты: Междунар. периодич. сб. науч. статей. – Саратов, 2010. – Вып. 4. – С. 40-46.
 7. Федорцова, Е. Г. Семинар-дискуссия как один из методов проблемного обучения студентов в вузах негуманитарного профиля / Е. Г. Федорцова // Международные и региональные проблемы развития национальной экономики в современных условиях: сб. науч. статей по материалам Х Междунар. науч.-практ. конф. – Калуга: ИД “Эйдос”, 2011. – С. 478-482.
 8. Федорцова, Е. Г. Акцентологическое оформление грецизмов в белорусских народных говорах / Е. Г. Федорцова // Научное творчество ХХІ века (апрель 2011 г.): Приложение к журналу “В мире научных открытий” (гуманитарные и общественные науки). – № 4 (16) по материалам IV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Красноярск: НИЦ, 2011. – С. 199-201.
 9. Федорцова, Е. Г. Об акцентологических особенностях диалектных двухслоговых имен существительных мужского и женского родов / Е. Г. Федорцова // Молодежный сб. науч. ст. “Научные стремления” (2012) / ООО «Лаборатория интеллекта» и Совета молодых ученых Нац. акад. наук Беларуси. – Минск: Белорусская наука, 2012. – Вып. 2. – С. 37-46.
 10. Федарцова, К. Р. Выкарыстанне мультымедыйнай прэзентацыі на занятках па беларускай мове / К. Р. Федарцова // Развитие инновационной экономики: результаты, проблемы, перспективы: сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию основания университета. – Гомель: УО “Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”, 2014. – С. 340-342.
 11. Федарцова, К. Р. Са святам, беларусы! Мерапрыемства, прысвечанае дню нараджэння Якуба Коласа / К. Р. Федарцова // Роднае слова. – Мн.,  2016. – № 9. – С. 66-69.
 12. Федорцова, Е. Г. Реализация теории экономии речевых усилий в экономической лексике русского и белорусского языков / Е. Г. Федорцова // Потребительская кооперация: науч.-практ. журнал. – 2017. – № 4 (59). – С. 62-65.
 13. Федорцова, Е. Г. Лексические проявления экономии языковых средств в понятиях-аналогах русского и белорусского языков – PHILOLOGY: International scientific journal // ФИЛОЛОГИЯ: Междунар. науч. журнал. – 2018. – № 4 (16). – С. 38-40.
 14. Федарцова, К. Р. Роля кнігі ў сацыяльна-культурным развіцці і выхаванні студэнтаў. – Кооперативное образование ХХІ века: традиции и инновации [Электронный ресурс]: сб. науч. ст. междунар. науч.-метод. интернет-конф., посвящ. 55-летию университета, Гомель, 24 апреля 2019 г.) / редкол.: С. Н. Лебедева [и др.]; под науч. ред. канд. техн. наук, доцента Е. П. Багрянцевой. – Гомель: учреждение образования “Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Загл. с экрана. – С. 122-126.
 15. Федорцова, Е. Г. «Неделя английского языка» в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации / Е. Г. Федорцова // Потребительская кооперация: науч.-практ. журнал. – 2020. – № 2 (69). – С. 43-46.

Службовы тэлефон: (0232)50-04-30

E-mail: krfedartsova@mail.ru

Наши сайты

SMART caffe

Если у вас есть желание реализовать свои идеи, стать частью интересной и динамичной команды, найти новых друзей и партнеров для будущего дела, перенять опыт успешных бизнесменов, получить содействие в трудоустройстве, а также повысить свои знания в области предпринимательства и развить навыки управлении личной эффективностью, тогда добро пожаловать в Центр развития предпринимательских инициатив «СМАРТ-кафе»!

Белорусский торгово-экономический университет

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации является единственным кооперативным учреждением высшего образования в Беларуси, обеспечивающим подготовку квалифицированных специалистов, как для системы потребительской кооперации, так и для других отраслей национальной экономики.

Издательский центр

Подразделение осуществляет полиграфическую деятельность по выпуску печатной продукции, не запрещенной законодательством Республики Беларусь, розничную торговлю канцелярскими товарами и полиграфической продукцией, другими товарами и оптовую торговлю разрешенным перечнем товаров и продукцией собственного производства.

Электронная библиотека

Электронная библиотека Белорусского торгово-экономического университета предлагает пользователям в помощь учебному и научному процессу издания, разработанные профессорско-преподавательским составом университета, а также другие материалы.

Образовательный портал

Повышение качества обучения за счет применения инновационных подходов с использованием современных информационных технологий. Планирование, организация и контроль образовательного процесса с использованием дистанционных технологий.

Дистанционное образование

Новый способ получения высшего образования в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации с помощью Интернет-технологий. Дистанционное обучение — это доступно, комфортно, экономно и современно!